Woravut Panak (วรวุฒิ ผานาค)

ชื่อชกมวย รุ่งเรืองชัย ดาวศรีบุรี (Rungreughai Dowsriburee)

เกิดวันที่ 19 เมษายน 2528

สอนมวยที่ประเทศ เม็กซิโก