พลเอกเทียนชัย ศิริสัมพันธ์

Genaral Tianchai Sirisumpan

พล เอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์ เป็นผู้ที่มีความสำคัญ และเป็นที่รักและเคารพของคนไทยในทุกสังคม ในด้านการทหาร ท่านเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยรบพิเศษป่าหวาย และสร้างวีรกรรมอย่างกล้าหาญในการปราบสลัดอากาศ และยับยั้งการปฏิวัติรัฐประหาญหลายครั้ง และดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีทหารบก หลังจากเกษียณราชการได้เข้าทำงานทางการเมือง จนได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อีกหลายหน่วยงาน เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเป็นรองประธานกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในด้านกีฬาท่านตระหนักว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ฝึกแล้วเป็นประโยชน์ ต่อร่างกายและกล่อมเกลาจิตใจให้มีจิตใจให้มีจิตสำนึกที่ดีงามได้ และสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อเผยแพร่ไปสู่นานาประเทศได้ จึงรับตำแหน่งประธานสหพันธ์สหพันธ์สมาคมมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ และเป็นประธานที่ปรึกษาของสมาคมครูมวยไทย

The president of the Advisory Committee of the Kru Muaythai Association (K.M.A.) is a Thai statesman and a man of varied talents who held many high posts in the country. He has held the position of Deputy Prime Minister, Minister of Education, Commander in Chief of the Army of Thailand, President of the Board of Sports as well as having been the Vice-president of Olympic Committee of Thailand.
The General is highly respected in Thai sporting circles with his full commitment to his role as President of Advisory Committee of the K.M.A. and his recognition of the importance of the self defence art of Muaythai, he would very much like to see a higher standard of Muaythai being promoted amongst the member countries.

ดร. กว้าง รอบคอบ
Dr. Kwang Robcop
 

ดร. กว้าง รอบคอบ จบการศึกษา กศ.บ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Grad, Dip, in Ed Admin. University of Alberta Canada ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงหลักูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เคยดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการศึกษาธิการกรมพลศึกษา อธิการบดีกรมสามัญศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษาคณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษาสหพันธ์สมาคมมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ และให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติจนประสบความ สำเร็จมาโดยตลอด
Dr. Kwang Robcop Grad, Dip, in Ed. Admin. University of Alberta Canada he had many top position in Thai Ministry government, Inspector general of Ministry of education, Director general of physical education, The board of advisor to Bangkok of interior, Ministry of public health, and honorary advisor to The association institute of Thai Martial Art.

ดร.เกียรติศักดิ์ อิชยานันท์
Dr.Kieatisak Aitchayanun

ดร. เกียรติศักดิ์ อิชยานนท์ นายกสมาคมครูมวยไทยคนแรก สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา (Ed.D.) จาก Oklahoma State University ประเทศสหรัฐเอมริกา เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาคพัฒนาบุคลากร หน่วยศึกษานิเทศก์กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ปรึกษาสำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎนครปฐม ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผ่านการศึกษาดูงานทั้งในทวีปเอเชียและยุโรป และได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น สาขาผู้บริหารส่งเสริมวัฒนธรรม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และได้รับเกียรติจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ลงประวัติ และผลงาน ในกรอบ “คนสง่างาม” เป็นกรรมการบริหาชมรมช้าราชการอาวุโส ที่ปรึกษาสำนักศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฎนครปฐม เป็นผู้ร่วมจัดตั้งสมาคมครูมวยไทย และให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติจนประสบความ สำเร็จเป็นอย่างดี ปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคม ครูมวยไทย

 


การเคารพบูชาครู : ประเพณีแห่งมวยไทย
ประเพณี แห่งศิลปะมวยไทยที่สำคัญยิ่งของคนไทย คือ การแสดงความเคารพครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ เพราะครูเปรียบประดุจบิดามารดาคนที่สองรองจากบิดามารดาบังเกิดเกล้า ซึ่งให้ความรัก ความรู้ และความมีเมตตาธรรมในการอบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์เป็นผู้มีคุณค่าทางวิชาการและ ควรค่าแก่การเคารพบูชาของคนทั่วไป ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจึงพร้อมใจกับการปวารณาตน รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งไว้
คุณสมบัติของครู
๑. ปัญญา คือ ความสว่างที่เกิดจากการสะสมความรู้ความสามารถ คุณธรรม ความดีมาตลอดชีวิตทำให้ท่านรู้เท่าทันโลก และรู้วิธีการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และปลอดภัย ประทีปแห่งปัญญานี้ ครูพร้อมที่จะจุดต่อให้ศิษย์ที่มีความต้องการแสงสว่างแห่งปัญญา
๒. กรุณา คือ พลังแห่งความปรารถนาดีที่คอยผลักดันให้ครูที่จะจุดดวงประทีปแห่งปัญญาต่อให้ แกศิษย์เพื่อให้ศิษย์พ้นจากความไม่รู้และพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เพื่อศิษย์จะได้รับประโยชน์ ความสุขความเจริญ ความก้าวหน้าอย่างครู หรือมากยิ่งกว่าครู
๓. บริสุทธิ์ หากครูจำเป็นต้องลงโทษศิษย์ ก็เป็นเพราะว่าท่านมุ่งหมายอยากให้ศิษย์เป็นคนดี ไม่มีเจตนามุ่งร้าย หรือเบียดเบียนศิษย์ ความกรุณาที่ครูมีต่อศิษย์มีแต่ความบริสุทธิ์ใจ
ครูจึงเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณธรรม ดังนี้
๑. แนะนำศิษย์ไปในทางที่ดี
๒. สอนศิษย์ให้เข้าใจอย่างแน่นอน
๓. สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง ไม่ปิดบังอำพราง
๔. ยกย่อง สรรเสริญศิษย์ให้ปรากฏในสังคม
๕. ขวนขวายให้ศิษย์ทุกคน มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน