Master Samir Athamna

(Palestine)

Contact:

Email othmansamir@hotmail.com Telephone 00972-599700085

Information:

Vice President of the Palestinian Muay Thai Federation. Representitive of WAKO-Palestine- K1

Students:

Khan 10

Mahmoud N.Shahrour

Khan 8

Abdallah Alaa Abdelwahab

Khan 7

Ayman Sater Hussein

Muhsin Al Shawa

Khan 6

Haitham Al Haj Qasem

Nimer Daraghmeh

Hothefa Najjar

Jamal Haj Yassin

Jehad Atallah

Khan 5

Aladean Abdul Muhsen

Mohammad Othman

Rafat Hanash

Ali Taj Deen Musmar

Basem Aghbar

Khan 4

Khalil Abu Seir

Ali Khalil

Mohannad Amarneh

Mohammed Herzallah

Ziad   Hasiba

Asem Attallh

Haytham Gamuos

Hassan Abu Saleh

Bashar Khraim

Hamza Abd Alkareem

Qasem Dabeek

Hamza Toobasi

Imad Abu Zahra

Khan 3

Salah Aldin Dweikat

Mutasem Dweikat

Sameh Abu Ayyash

Ahmad Eghbaty

Yousef Mermash

Anssar Al Rifai