ครู (มงคล ๒ – มงคลแดง & เหลือง)

TEACHER – KRU (MONGKOL 12 – RED & YELLOW)

United Arab Emirates (UAE)