Honorary members

ปรมาจารย์มวยไทย รับรองโดยสมาคมครูมวยไทย

ชั้นสูงสุด (หัวเพรช)

SENIOR GRANDMASTER KHAN 19 (DIAMOND)

ปรมาจารย์ อาวุโส ขั้น19 ของสมาคมครูมวยไทย
ท่าน ยอดธง ศรีวลาลักษ์
LATE SENIOR GRAND MASTER YODTHONG SRIWALARAK

หัวหน้าคณะนักมวยค่ายศิษย์ยอดธง เป็นครูมวยอาชีพ ๔๑ ปี มีลูกศิษย์ที่เป็นแชมเปี้ยนโลกที่มีชื่อเสียงหลายคน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
คำไว้อาลัย
สมาคมครูมวยไทยขอไว้อาลัยให้กับครูยอดธง ศรีวราลักษณ์ (เสนานันท์) ที่จากไปในวัย 76 ปี ท่านเป็นครูมวยมงคลทองขั้นสูงสุดของสมาคมครูมวยไทยและเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม (สาขากีฬาและนันทนาการ) ท่านมีส่วนร่วมในการก่อตั้งสมาคมครูมวยไทย ให้คำแนะนำรวมถึงสนับสนุนงานของสมาคมครูมวยไทย จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ท่านได้สั่งสอนลูกศิษย์มากมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหลายคนได้เป็นแชมป์เปี้ยนมวยไทยที่มีชื่อเสียงนอกจากนี้แล้วท่านได้ทำบุญกุศลให้กับหน่วยงาน องค์กร รวมถึงสาธารณประโยชน์อีกมากมายหลายวงการคุณความดีของท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป
   ด้วยความเคารพและอาลัยเป็นอย่างสูง
สมาคมครูมวยไทย

In Memory of Kru Yodthong
Kru Muaythai Association greatly honors and expresses our deepest sorrow for the loss of our Grand Master Yodthong Sriwaralak (Senanun) at the age of 76 years old (1937-2013)
He was the highest Senior Grand Master and one of the founders of Kru Muaythai Association. Kru Yodthong was most dedicated to the promotion and conservation of the culture of Muaythai, with many students, both Thai and foreigner from around the world. He produced many famous Muaythai champions from his camp “Sit Yodthong”, as well as founding and supporting many charities and foundations to help underprivileged children.

His work and goodwill will be in our memories forever.

With love and full respect,
Kru Muaythai Association

ปรมาจารย์ อาวุโส ขั้น19 มงคลทองหัวเพรช ของสมาคมครูมวยไทย

ผจญ เมืองสนธิ์

LATE SENIOR GRAND MASTER PAJON MUANGSON

KHAN 19 GOLD MONGKOL WITH DIAMOND

 เป็นแชมเปี้ยนมวยไทย และมวยสากลสมัครเล่น เป็นปรมาจารย์สอนมวยไทยในสถานศึกษา และศูนย์ฝึกมวยไทยพื้นฐาน และได้รับเชิดชูเกียรติจากหลายสถาบัน

สมาคมครูมวยไทยขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งต่อการจากไปของท่าน

ปรมาจารย์ อาวุโส ขั้น19 มงคลทองหัวเพรช ของสมาคมครูมวยไทย

ท่าน ณัชพล บรรเลงประดิษฐ์

LATE SENIOR GRAND MASTER NATCHAPHOL BUNLENGPRADIT

 แชมป์เปี้ยนมวยไทย เวทีลุมพีนี อาจารณ์พิเศษโรงเรียนตำรวจภูธร ๓ จังหวัดลำปาง

 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ปรมาจารย์ อาวุโส ขั้น ๑๙ มงคลทองหัวเพรช ของสมาคมครูมวยไทย

ท่านปรมาจารย์ จรัสเดช อุลิต รองนายกสมาคมครูมวยไทย

และนายกสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือ

SENIOR GRAND MASTER JARUSDEJ AULIT – KHAN 19 GOLD MONGKOL WITH DIAMOND

DEPUTY CHAIRMAN OF KRU MUAYTHAI ASSOCIATION

CHAIRMAN OF MUAYTHAI PRAJAW SUEA SPORT ASSOCIATION

 1. Top Senior Grandmaster of Muaythai Award 2022 from Sport Authority of Thailand
 2. Senior Gm Jurasdej Ulit Muaythai Curriculum Examiners
 3. Assessments and Examination for the kru khan 12 khan 15 Arjarn (Master level) This is a special high level assessment and examination.

ประวัติ เกิดวันที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๔๙๐

การศึกษา

 • ปริญญาตรี กศ.บ. (พลศึกษา)
 • ปริญญาโท กศ.บ. (พลศึกษา)
 • ปริญญาโท มวยไทยศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง
 • ผลงานทางด้านวิชาการ
 • เอกสารประกอบการเรียนมวยไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
 • มวยไทย พ.ศ. ๒๕๒๗
 • พิธีไหว้ครูมวยไทย กระบี่กระบอง พ.ศ. ๒๕๒๗
 • พิธีไหว้ครูมวยไทย พ.ศ. ๒๕๓๕
 • ตำรามวยไทย ๑ พ.ศ. ๒๕๓๖
 • ตำรามวยไทย ๒ พ.ศ. ๒๕๓๙
 • เอกสารการไหว้ครูมวยไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๙
 • ศิลปะมวยไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐
 • จัดทำสื่อ ภาพนิ่ง ภาพสไลด์ และวีดีทัศน์เกี่ยวกับท่าไหว้ครูมวยไทย
 • ศิลปะไม้มวยไทย ART OF MAI MUAYTHAI ประเพณีต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐
 • ตำราเรียนมวยไทยโรงเรียนมวยไทยรังสิต พ.ศ. ๒๕๔๑
 • เอกสารประกอบการสอนวิชามวยไทย ๑ พ.ศ. ๒๕๔๒
 • วีดีทัศน์ การสอนมวยไทยเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๔๒
 • วีดีทัศน์ การร่ายรำไหว้ครูมวยไทย และการใช้ทักษะมวยไทย กรมพลศึกษา ๒๕๔๔
 • มวยไทยเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๔๘
 • วีดีทัศน์ท่าไหว้ครูมวยไทยสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๔๘
 • วีดีทัศน์ ศิลปะมวยไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๔๕
 • ทักษะมวยไทยเบื้องต้น วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๔๙
 • ผลงานด้านกีฬา
 • วิทยากรมวยไทยของสำนักงานพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ
 • วิทยากรมวยไทยสหพันธ์สมาคมมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ
 • วิทยากรมยไทยของสหพันธ์สมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย
 • วิทยากรมวยไทยของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • วิทยากรมวยไทยของสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
 • วิทยากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิทยากรสถาบันการพลศึกษา
 • วิทยากรสมาคมครูมวยไทย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา มวยไทยศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษา และการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย หมู่บ้านจอมบึง
 • วิทยากรผู้ฝึกสอนมวยไทยอาชีพ ระดับ C LICENSE รุ่นที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ ระดับ B LICENSE รุ่นที่ ๑, ๒, ๓ ระดับ A LICENSE รุ่นที่ ๑ สำนักคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรสมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย
 • วิทยากรของสมาคมมวยโบราณ
 • เป็นผู้ประเมินเกณฑ์ค่ายมวยอาชีพ
 • รางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลสหพันธ์สมาคมมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ
 • รางวัลสมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบมวยไทย
 • รางวัลสมาคมครูมวยไทย
 • รางวัลสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • รางวัลครูดีเด่นระดับประเทศ ประเภทผู้สอนระดับอุดมศึกษาของคุรุ
 • รางวัลปูชนีย์บุคคลมวยไทยดีเด่นประจำปี 2565 การกีฬาแห่งประเทศไทย

ปรมาจารย์ อาวุโส ขั้น1๙ มงคลทองหัวเพรช ของสมาคมครูมวยไทย

ท่านปรมาจารย์ ประนอม อัมพิณย์ (ครูแดง วรวุฒิ)

SENIOR GRAND MASTER PRANOM AMPIN KHAN 19 GOLD MONGKOL WITH DIAMOND

SENIOR GRAND MASTER VORRAWUT (KRU DANG)

                            

 เริ่มหัดมวยครั้งแรกกับ ครูแอ ม่วงดี และเรียนเพิ่มเติมกับ ครูบัว วัดอิ่ม, ครูพูน พระขรรชัย

 เริ่มชกมวยครั้งแรกที่ งานพระเจดีย์ทรายปากน้ำ ชกทั้งมวยไทย และมวยสากล ตามวิกต่างๆ

 และไปชกมวยที่เขมรหลายครั้ง พ.ศ.๒๔๙๗ เริ่มชกมวยนักเรียนสมัครเล่น พ.ศ.๒๔๙๘

 ได้แชมเปี้ยนมวยนักเรียนฯ มีประสบการณ์ชกมวยที่เวทีราชดำเนิน และลุมพีนีประมาณ๑๐๐ คร้ง

 เป็นกรรมการตัดสินมวยไทย เป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยค่ายวรวุฒิ, ค่ายล้อเหล็ก ฯลฯ

สร้างแชมเปี้ยนมวยไทยหลายรุ่นเช่น พุฒิ ล้อเหล็ก, ผุดผาดน้อยวรวุฒิ, เวนิช บขส, เม็ดพริก ศิลาชัย, โนรี จ็อกกี้ยิม และอีกหลายคนได้มีโอกาสแสดงแม่ไม้มวยไทย ทางสถานีโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๓๖ ได้รับราวัลเสาอากาศทองคำ เรื่องย้อนมวยไทยในอดีต พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำ เรื่องมวยไทยมรดกโลก มรดกไทย มรดกโลก และได้ชกมวยให้บุคคลสำคัญได้ชม เช่นหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช, พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, ได้เป็นตัวแทนประเทศ ไปแสดงรำแม่ไม้มวยไทยที่ประเทศเยอรมันนี, สวิสเซอร์แลนด์,ฝรั่งเศษ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสอนมวยไทยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

Top Senior Grandmaster of Muaythai Award 2022 from Sport Authority of Thailand

Senior Gm Dang; Muaythai Curriculum Examiners

ปรมาจารย์ อาวุโส ขั้น1๙ มงคลทองหัวเพรช ของสมาคมครูมวยไทย

SENIOR GRANDMASTER KHAN 19 GOLD MONGKOL WITH DIAMOND

PHOSAWAT SANGSAWANG (KRU PHO)

        

ผศ.โพธฺ์สวัสดิ์ แสงสว่าง

 1. อาจารย์สอนมวยไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม หัวหน้าค่ายมวย เพชรราชภัฎ, ศิษย์โพธิ์,
 2. วค.สารคาม เป็นผู้ฝึกสอนมวยสากลทีมชาติไทย ซีเกมส์ และหลายสโมสร มีผลงานทางวิชาการ
 3. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

 

 1. Senior Gm Phosawat Sangsawang: High level of Muaythai Boran Training. High level Muaythai Boran Training with mae-mai techinques and ring fights.
 2. “KruPho” Mr.Phosawat Saengsawang
 3. Assistant Professor Doctor Phosawat Saengsawang Doctorate Degree D.A.(Muaythai) from MCRU
 4. Mooban Chombueng Ratjabhat University 2013
 5. Master Degree M.Ed(Physical Education) from CU Chulalongkorn University 1990
 6. Muaythai Honority
 7. SGM.Senior Grand Master Kru Muaythai Association(KMA) Gold Mongkol Khan19 Top Best Great Kru Muaythai
 8. SGM.Senior Grand Master Association Institute Thai Matrial Art(AITMA)
 9. Now Big Trainer Muaythai and Muayboran
 10. KMA and AITMA
 11. Trainer of RMU Ratjabhat Mahasarakham University
 12. Trainer of Institute of Physical Education Mahasarakham(IPEM)
 13. Big Trainer of CARBON GYM THAILAND

ดร.สมพร แสงชัย

Senior Grand Master Khan 19

 Dr. Somporn Sangchai

 ปรมาจารย์มวยไทยสายพิชัยดาบหัก เป็นผู้ทรงคุณวุฒของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และมีผลงานทางวิชาการและตำรามวยไทยสายพระยาพิชัยดาบหัก

Grand Master Muaythai of Phraya Pichai Dabhak tradition

ปรมาจารย์ อาวุโสกิติมศักดิ์ มงคลทอง ขั้น ๑๙

Honorary Senior Grand Master Khan 19

  

ปรมาจารย์ อาวุโส กิตติมศักดิ์มงคลทอง ขั้น 19 – ครูนอง เสียงหล่อ

SENIOR GRAND MASTER NONG SEANGLAW

มีประสบการณ์ในการชกมวยไทย เป็นอาจารย์สอนมวยไทยในวิทยาลัยพลศึกษา และมหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ เป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย และเป็นคณะกรรมการกีฬามวย

Top Senior Grandmaster of Muaythai Award 2022 from Sport Authority of Thailand

 

ปรมาจารย์ อาวุโส กิตติมศักดิ์ มงคลทอง ขั้น 19

 ครูสืบ จุนทะเกาศลย์

HONORARY SENIOR GRAND MASTER KHAN 19

SUEB CHUNDAKOWSOLAYA

เป็นนักมวยค่ายยนตรกิจ เป็นอาจารย์สอนวิชามวยไทยของมหาวิทยาลัย   

ศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาลัยเขตพลศึกษาและวิทยาลัยพลศึกษา

ปรมาจารย์ อาวุโส กิตติมศักดิ์ มงคลทอง ขั้น19

ครูนบน้อม อ่าวสุคนธ์

HONORARY SENIOR GRAND MASTER KHAN 19

NOBNOM AUSUKONT

 

สอนมวยสากล และมวยไทยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒวิทยาเขตพลศึกษา เป็นผู้ตัดสิน มวยสากลนานาชาติ และวิทยากรมวยไทยของสนามมวยลุมพีนี

ปรมาจารย์ อาวุโส กิตติมศักดิ์ มงคลทอง ขั้น19

ครูวิชิต ชี้เชิญ

HONORARY SENIOR GRAND MASTER KHAN 19

WICHIT CHECHEON

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันอาศรมศิลป์ ครูภูมิปัญญาไทยของสภาการศึกษาแห่งชาติ และสอนกระบี่  กระบอง  ให้กับนักมวยต่างประเทศ

                         

รองปรมาจารย์ อาวุโส ขั้น ๑๘ มงคลหัวมรกต

ASSOCIATE SENIOR GRAND MASTER KHAN 18 EMERALD

ASSOCIATE SENIOR GRAND MASTER CHINAWUT SIRISOMPAN (GM. WOODY)

CHAIRMAN OF KRU MUAYTHAI ASSOCIATION

ชินวุธ ศิริสัมพันธ์ CHINAWUT SIRISOMPAN (GM. WOODY)

ตำแหน่งปัจจุบัน

2549 – ปัจจุบันนายกสมาคมครูมวยไทย(KMA)

 • ประธานสถาบันมวยไทยลูกทัพฟ้า
 • ประธานองค์กรมวยไทยโลก (WMO)
 • ประธานสหพันธ์มวยโบราณโลก (WMBF)

ประสบการณ์การทำงาน :

 • พ.ศ. 2523 เปิดโรงยิมมวยไทยและเริ่มโปรโมตและจัดการแข่งขันมวยไทยเพื่อเผยแพร่ในเมืองแมนเชสเตอร์และในสหราชอาณาจักร
 • 1981 ผู้ร่วมก่อตั้ง The British Association of Thai Martial Art (BATMA) ผ     Founder and 1983 Chairman of The British Thai Boxing Council (BTBC) 1983
 •  ร้านอาหารไทยแห่งแรกในแมนเชสเตอร์ภายใต้ชื่อ“ สยามออร์คิด” และ 2“ รอยัลออร์คิด”
 • ร่วมก่อตั้งสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (IAMTF) ร่วมจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกครั้งแรกโดยมีจำนวน 23 ประเทศเข้าร่วมอย่างน่าอัศจรรย์ จัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกต่อไปจนถึงปี 2014
 • 1990 ส่งเสริมมวยไทยในประเทศอาหรับและจัดสัมมนาหลักสูตรผู้ตัดสินและผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่นในเลบานอนเป็นครั้งแรกในประเทศอาหรับ
 • 2549 ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมครูมวยไทย
 • 2550 ได้รับเลือกให้เป็นรองประธาน W.M.F (สหพันธ์มวยไทยโลก)
 • 2553 ช่วยสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการตัดสิน
 • เอเชียนอินดอร์เกมส์ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต
 • เอเชียนอินดอร์เกมส์ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่มาเก๊า
 • เอเชียนอินดอร์เกมส์ครั้งที่ 3 ที่เวียดนาม
 • ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวครั้งที่ 1 ในกรุงเทพฯ (1st Asian Indoor Martial arts games)
 • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (S.E.A. games) ซึ่งจัดขึ้นในลาวเขาเป็นสมาชิกของคณะลูกขุนอุทธรณ์
 • 2013 ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลพม่าให้ช่วยจัดการแข่งขันระบบระเบียบ
 •  มวยไทยสมัครเล่นในซีเกมส์ครั้งที่ 27 ที่เมืองนิบิดอร์ ประเทศเมียนมาร์
 •  2557 จัดมวยไทยอาชีพเป็นโปรโมเตอร์ MBK FIGHT  คืน 7 ฤดูกาล
 • เขาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่ช่วยเสนอพิธีไหว้ครูมวยไทยโดยให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เข้ามาสนับสนุนเพื่อส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรมมวยไทยและการท่องเที่ยวโลกที่พระนครศรีอยุธยาทุกปี
 • 2559 ประธานคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันกีฬาและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนานาชาติและไทยประจำปี 2559 ทุกปีครั้งที่1-4 จนถึงปี 2563

Current Position:

2006 – present

 • Chairman of Kru Muay Thai Association (KMA)
 • President of World Muay Thai Organization (WMO)
 • President of World Muay Boran Federation (WMBF)
 • Owner/ Director of Luktupfah Muay Thai Academy

Working Experience:

 • 1980 – Open Muaythai Gyms and promote Muay Thai to the public in Manchester city and around the UK
 • 1981 – Co-Founder; The British association of Thai Martial Art (BATMA) (Chairman of The British Thai Boxing Council (BTBC)
 • 1983 – Owner of the first Thai Restaurant in Manchester – UK, named, “Siam Orchid” and a 2nd restaurant called, “Royal Orchid” also in Manchester.
 • 1986 – Co-Founder of The International Amateur Muaythai Federation position as Commissioner co-ordinate the first Amateur Muaythai World Championships with an astonishing amount of 23 countries taking part.
 • 1990 – Promote Muay Thai in Arab countries and arranged seminars in Muaythai (boran) and Amateur Muaythai judge and referee courses in Lebanon first in Arab countries and many more.
 • 2006 – Elected as Chairman of Kru Muaythai Association (KMA) until present day
 • 2007 – Elected as Vice President of W.M.F, (World Muaythai Federation) resign in 2013
 • 2010 – Assisted the Amateur Muaythai Association of Thailand in his capacity as a judge
 • 1st Asian Indoor Games held in Phuket
 • 2ndAsian Indoor Games held in Macao
 • 3rd Asian Indoor Games in Vietnam
 • 1st Martial Arts Games in Bangkok
 • 3rd Indoor South East Asia, (S.E.A. games) held in Laos he was a member of the Jury of Appeal.
 • 2013 – Requested by the Government of Myanmar to help organize Amateur Muaythai in 27th SEA Games in Myanmar
 •  2014 – Organized Professional muaythai as promoter MBK FIGHT NIGHT FOR 7 seasons
 • Together with the office of National Culture Commission who help to starting up the revise of Wai Kru Ceremony since then the Tourism Authority help promote World Wai Kru Muaythai every year
 •  2016 – President of the organizing Committee of the 1st  International &Thai Martial arts games and Festival every year till 2020

ASSOCIATE SENIOR GRAND MASTER KHAN 18

พันเอก (พิเศษ) นพเก้า ศรีบุญเรือง Senior Col. Nophakao Sriboonruang (Kru Nop @ Crma) ที่ทำงานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (Office Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA) ทำการสอน มวยโบราณ/ต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า Instructor: Ancient Boxing/Martial Art 1. สอนมวยไทยโบราณให้กับชมรม นนร. 2. สอนมวยไทยให้กับ นนร. (เวสปอยด์) ในโครงการแลกเปลี่ยนมวยไทยและการต่อสู้ด้วยมือเปล่า 3. เป็นปรมาจารย์มวยไทย ชั้น 18 (ของสมาคมครูมวยไทย) 4. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬายูโดของกรมพลศึกษา พ.ศ. 2550 5. เป็นนักยูโดสายดำ ขั้น 2 จากโดโดกัน ประเทศญี่ปุ่น 6. เป็นนักยูโดสายดำ ชั้น 3 จากสมาคมโยโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นผู้ตัดสินกีฬายูโดของสมาคมยูโด พ.ศ. 2526-2549 7. เป็นประธานผู้ตัดสินกีฬายูโดของกรมพลศึกษา พ.ศ. 2525-2550 8. ผ่านการอบรมกีฬายูโดโอลิมปิคสากล 2001 9. ผ่านการอบรมกีฬายูโดโอลิมปิคคนพิการ พาราลิมปิคเกมส์ 2003 10. เป็นประธานผ้ตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล พ.ศ. 2549 (สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) 11. เป็นผู้ตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล พ.ศ. 2529-2549 12. เป็นผู้ตัดสินกีฬารักบี้ดีเด่น พ.ศ. 2547 13. เป็นครูผู้สอนศิลปะป้องกันตัวด้วยมือเปล่าให้กับหน่วยทหารใน ทบ. 

 

Name: Senior Colonel Nopakoa Sriboonreang
Birth Date: 19th March 1955
Birth Place: Bang Sue, Dusit District, Bangkok
Education: Padoongsitpittaya High School, Bang Sue, 1970 Commercial – Industrial Technology School (Moobaankru) Mahasarakam Physical Education College, 1976 Bachelor Of Science In Physical Education, Srinakarintarawiroj University, 1978
Sport Experience & History: At Present, Member Of Managing Committee Of Kru Muay Thai Association & Teaching Self Defend – Visiting Scholar & Teaching Ancient Muay Thai At The United States Military Academy (West At Present: Teaching Melee Combat / Freehand Self–Defense At Muay Thai Teaching Association.

HONORARY ASSOCIATE SENIOR GRAND MASTER GOLD MONKOL KHAN 18

AITMA SENIOR GRAND MASTER DR. CHANARONG SUHONGSA

                          

 • การจัดตั้งสถาบันมวยไทย
 • การจัดทำหลักสูตรมวยไทยที่เป็นแกนกลาง
 • การผลักดันมวยไทยให้เป็นมรดกโลก
 • เป็นคณะทำงานของ สว ในการทำงานเกี่ยวกับมวยไทย
 • เป็นนายกสมาคม AITMA & IMTF
 • เป็นอุปนายกสมาคมกีฬาแฮนด์แห่งประเทศไทยซึ่งทำหน้าที่บริหารงานแทนนายก
 • เป็นอุปนายกสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสื่อ
 • ร่วมทำงานกับ กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อผลักดันมวยไทยให้เข้าสู่มรดกโลก
 • เป็นคณะกรรมการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการส่งเสริมมวยไทยให้เข้าเป็นกีฬาโอลิมปิคเกมส์
 • เป็นที่เป็นที่ปรึกษามวยไทยในสถานศึกษาและการส่งเสริมมวยไทยในจังหวัดต่างๆ
ผุ้ช่วยปรมาจารย์ อาวุโส ขั้น ๑๗ หัวทับทิม
ASSISTANT SENIOR GRAND MASTER KHAN 17 RUBY

อาจารย์สุพัน ชะใบรัมย์ ผู้ช่วยปรมาจารย์อาวุโส

ASSISTANT GM SUPHAN CHABIARUM DIRECTOR OF BEMUAY

ASSISTANT SENIOR GRAND MASTERKHAN 17

อาจารย์ พันตรี ธานี หอมจำปา ผู้ช่วยปรมาจารย์อาวุโส ขั้น ๑๗

ASSISTANT SENIOR GM THANEE HOMJAMPA

พันตรี ธานี หอมจำปา

 การศึกษา

– ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต มวยไทยศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

– ผู้ฝึกสอนมวยไทยอาชีพระดับ A License สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยปรมาจารย์ อาวุโสกิติมศักดิ์ มงคลทอง ขั้น ๑๗
Honorary Assistant Senior Grand Master Khan 17

 

ณปภพ ประมวญ   Napapop Pramuan (Honorary) Khan 17 specialist in Muay Chaiya  (Thailand)

ประวัติครูแปรง ครูแปรง ชื่อจริง นายณปภพ ประมวญ เกิดเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๑ ที่ ต.หนองชิ่ม อ. แหลมสิงห์  จ.จันทบุรี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี “ นิติศาสตร์บัณฑิต“ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๗ ทีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับโล่ห์เกียรติคุณและเกียรตินิยมบัตร ศูนย์การฝึกกรมนาวิกโยธิน “ว่าเป็นผู้มีความสามารถในการยิงปืนเล็กยาวเอ็ม ๑๖ ชั้นผู้เชี่ยวชาญการยิงปืน“ ด้เข้าอบรมฝึกอาชีพทนายความเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ปัจจุบันมีอาชีพเป็นทนายความ ครูแปรง เมื่อปี ๒๕๒๕ ในสมัยที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มเรียนเป็นศิษย์เอกของ ครูทองหล่อ (เชื้อไชยา) ยาและ เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกที่ครูฝึกมวยไทยไชยาโบราณ แบบคาดเชือกให้ ขณะที่ศึกษาอยู่ยังเข้าเป็นสมาชิกชมรมยิงปืนของมหาวิทยาลัยฯ ต่อมาได้เข้าชมรมต่อสู้ป้องกันตัวเข้าเป็นสมาชิกแผนกมวยไทยในสไตรส์มวยเวที เคยขึ้นเวทีทดสอบกีฬาภายในมหาวิทยาลัยหนึ่งครั้งในชมรมต่อสู้ป้องกันตัวจะมีการต่อสู้หลายแขนงแบ่งเป็นแผนก อาทิ เช่น ยูโด เทควันโด้ ดาบสากล และดาบไทยเมื่อครูแปรง เห็นเขาฝึกกระบี่กระบอง เกิดความชอบและขอเข้าเป็นสมาชิกสำนักดาบจ้าวรามดังกล่าวมาข้างต้นและฝึกดาบและอาวุธไทยทุกชนิดเป็นเวลา ๕ ปี จึงได้จบหลักสูตรและได้ไป ต่อมวยไทยโบราณไชยากับครูทองในสังกัด “ค่ายไชยารัตน์“ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ จนถึง พ.ศ.๒๕๓๙ อันเป็นปีสุดท้ายที่ครูทองฯ ท่านละสังขาร ทุกวันนี้ครูแปรงก็ยังฝึกฝนตัวเอง ทั้งทาง ร่างกาย และทางจิตใจอยู่เพราะครูสั่งสอนไว้ว่า “จำไว้นะลูกมวยไทยแท้เรียนไปไม่มีวันจบที่สำคัญอย่าทิ้งท่าครู ” ซึ่งนอกจากศึกษามวยจากสายไชยา และอาวุธไทยสำนักดาบจ้าวรามแล้วครูแปรงยังใฝ่เรียนรู้หาวิชาของไทยจากสายอื่น ๆ จากครูบาอาจารย์ที่มีความรู้จริงในศาสตร์โบราณของชาติไทยอีกหลายท่านไม่ว่าจะเป็น ดาบอาฏมาทนเรศวร, ดาบอาฏมาทเท้าช้างปัตตานี, ดาบสายอาจารย์กิมเส็ง ทวีสิทธิ์, ดาบสบัดชัย (ครูพัน ยาระณะ), ดาบชะไวแห่งอยุธยา, ดาบพุทไธสวรรค์, ดาบพละ, ดาบผดุงสิทธิ์, ดาบพรานนก, มีดสั้นทอง, ส่วนในมวยไชยานั้นยังมีมวยสายทวีสิทธิ์ของท่านอาจารย์กิมเส็ง ซึ่งถือเป็นอาจารย์ปู่อยู่ด้วย และยังจะตามฝึกฝนจากผู้รู้ต่อไป ในปี พ.ศ.๒๕๒๖ ครูแปรงได้ขออนุญาตครูทองฯ นำมวยไชยามาเผยแพร่ และสอนน้อง ๆ ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมทั้งเชิญครูทองมาเป็นที่ปรึกษาที่ชมรม นับแต่นั้นมามวยไชยา จึงเป็นที่รู้จักกันเป็นวงกว้างขึ้นอีกระดับหนึ่งเพราะเมื่อมีการแสดงการต่อสู้แบบอาวุไทยก็จะมีการแสดงมวยไชยาเข้าไปอยู่ด้วยเสมอ คิวบู๊และนักแสดง

ผู้ช่วยปรมาจารย์ อาวุโสกิตติมศักดิ์ มงคลทอง ขั้น ๑๗

ดร.แสวง วิทยพิทักษ์   ได้รับมงคลทอง กิตติมศักดิ์ ขั้น 17 ตำแหน่งผู้ช่วยปรมาจารย์อาวุโส

Honorary Assistant Senior Grand Master Khan 17

Dr. Swang Vitayapitak

(Honorary gold Mongkol khan 17) Dr. of Physical Education specialist in Muaythai studies. Lectures for A B C license of Sport Authority of Thailand.

ดร.แสวง วิทยพิทักษ์   ได้รับมงคลทอง กิตติมศักดิ์ ขั้น 17 ตำแหน่งผู้ช่วยปรมาจารย์อาวุโส

การศึกษาปริญญาเอก พลศึกษา ภาคหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะคุรุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ผลงาน; วิทยากร ครูมวยไทยอาชีพ A B C Licenses สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬา

             แห่งประเทศไทย

            วิทยากร ครูมวยไทยในสถานศึกษาเพื่อพัตนาเยาวชนของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศการกีฬา แห่งประเทศไทย

            – ประธานผู้ตัดสินกีฬามวยไทยไฟต์

ผู้ช่วยปรมาจารย์ อาวุโสกิตติมศักดิ์ มงคลทอง ขั้น ๑๗

Honorary Assistant Senior Grand Master Khan 17

คุณมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์

ได้รับมงคลทอง กิตติมศักดิ์ ขั้น 17 ตำแหน่งผู้ช่วยปรมาจารย์อาวุโสของสมาคมครูมวยไทย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครือข่ายและชุมชนตัวแทน จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
คณะกรรมการคัดเลือก “เยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนดีเด่น” เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ของ สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ประจำปี ๒๕๖๒

MONKOLTHIP   RUNGUARMREAK

Received the honorary Mongkolthong level 17, the position of Senior Assistant Grandmaster of the Muay Thai Teachers Association.

Network and community specialists, representatives from the Department of Cultural Promotion Ministry of Culture

selection committee “Outstanding youth and outstanding youth contributors” on the occasion of the National Youth Day of the Council of Creative Social Artists for the year 2019

ผู้ช่วยปรมาจารย์ อาวุโสกิตติมศักดิ์ มงคลทอง ขั้น ๑๗

ปรเมษฐ์  ภักดีคิรีไพรวัลย์

Honorary Assistant Senior Grand Master Khan 17

PORAMET PAKDIKIREPHAIWAN

อาจารย์สมศักดิ์ กันวนะ กล่าวถึง ผอ.ปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพวัลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานกีฬามวย สำนักคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เพิ่งเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ว่า คนดีคนสู้ชีวิตที่น่ายกย่องผอ.ปรเมษฐ์  ภักดีคีรีไพรวัลย์  ผู้อำนวยกองบริหารงานกีฬามวย สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เป็นผู้มีมวยอยู่ในสายเลือด เป็นบุคคลคนหนึ่งที่สู้ชีวิตบนพื้นฐานของคนดีมาตั้งแต่เด็ก ชกมวยหาเงินเลี้ยงตัวเองส่งตัวเองเรียนเดินตามฝันของตัวเองจนประสบความสำเร็จในชีวิตในฐานะที่เป็นคุณครูที่เคยสอน ผอ.ปรเมษฐ์ ขอชื่นชมยินดีในตัวศิษย์รักคนนี้ถึงความเป็นคนดีมานะพากเพียรสู้ชีวิตอดทนมาตั้งแต่เด็กจนและมีความเป็นมวยอยู่ในสายเลือดเต็มเปี่ยมมีฝีมือในเชิงมวยชกมวยเก่ง เป็นคนสู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในชืวิต จนอาจารย์ถึงกับเอ่ยปากชมว่า เป็นเด็กอัจฉริยะ ในเชิงมวยมีความสามารถเกินตัว” อาจารย์สมศักดิ์ กล่าว

Ajarn Somsak Kanwana mentioned that Director Paramet Phakdikhiripaiwan Director of the Boxing Sports Administration Division Office of the Boxing Sports Commission Sports Authority of Thailand who recently retired on September 30, that a good person fights a life that is commendable to Director Paramet Phakdi Khiri Praiwan Director of the Boxing Sports Administration Office of the Boxing Sports Commission He is a boxer in his blood. A person who fights for life On the basis of good people since childhood Boxing to earn money to support himself, send himself to study to follow his own dreams until he succeeded in life as a teacher who used to teach. Director Paramet would like to rejoice in this loving student for being a good person who strives to fight life. Patience since childhood and has a boxing in the blood, full of skill in boxing, good boxing. A person who fights life until success in his career is successful in life. until the teacher even praised be a child prodigy His own dreams until he succeeded in life as a teacher who used to teach. Director Paramet would like to rejoice in this loving student for being a good person, persevering in life, endured since childhood and has a boxing style. In full blood, skilled in boxing, good boxing. A person who fights life until success in his career is successful in life. until the teacher even praised be a child prodigy In boxing, he is capable of exceeding himself,” said Ajarn Somsak.

ผู้ช่วยปรมาจารย์ อาวุโสกิติมศักดิ์ มงคลทอง ขั้น ๑๗

Honorary Assistant Senior Grand Master Khan 17

 

            ศรณ์ สุขพิมายได้รับมงคลทอง กิตติมศักดิ์ ขั้น 17 ตำแหน่งผู้ช่วยปรมาจารย์อาวุโส

ผู้ช่วยปรมาจารย์ อาวุโสกิติมศักดิ์ มงคลทอง ขั้น ๑๗

Honorary Assistant Senior Grand Master Khan 17

 

 

 • ได้รับมงคลทอง กิตติมศักดิ์ ขั้น 17 ตำแหน่งผู้ช่วยปรมาจารย์อาวุโส

ผู้ช่วยปรมาจารย์ อาวุโสกิติมศักดิ์ มงคลทอง ขั้น ๑๗

Honorary Assistant Senior Grand Master Khan 17

Phitkanma Atthimuang

 

นางสาว พิชญ์กัญมา อธิพวงมาลัย

ได้รับมงคลทอง กิตติมศักดิ์ ขั้น 17 ตำแหน่งผู้ช่วยปรมาจารย์อาวุโส

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ชำนาญการพิเศษ (ด้านศิลปะมวยไทย)

สถานที่ทำงาน โรงเรียน ปราจีนกัลยาณี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี-นครนายก

                          สมรรถนะด้านมวยไทย – ผ่านการอบรมหลักสูตร 60 ไล์ยเซน์

  Received the honorary Gold Mongkol, Level 17, Assistant Senior Grandmaster

Position: Teacher, Special Education (Thai boxing art)

Work place: Prachinkalayanee School

Secondary Education Service Area Office Prachinburi-Nakhon Nayok

Performance in Muay Thai – Passed a 60 license course

ผู้ช่วยปรมาจารย์ อาวุโสกิติมศักดิ์ มงคลทอง ขั้น ๑๗

Honorary Assistant Senior Grand Master Khan 17

 

 

ทัชชกร  ยีรัมย์  (กิตติมศักดิ์) รางวัล Tony Jaa Honorary Khan 17 (Thailand)

ทัชชกร ยีรัมย์ หรือ จา พนม (เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519) ที่อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ (ขณะนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอกาบเชิง) เป็นอดีตนักกีฬาซึ่งเริ่มเข้าสู่วงการแสดง พ.ศ. 2535 ภาพยนตร์เรื่องสำคัญเรื่องแรกที่เขาแสดงนำคือ องค์บาก ซึ่งได้รับการชื่นชมและสนใจจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับวงการศิลปะการต่อสู้และภาพยนตร์ด้านต่าง ๆ ในประเทศไทยและระดับโลกอย่างมาก นับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของเขาที่ประสบความสำเร็จในวงการภาพยนตร์แอ๊กชันระดับโลก ซึ่งต่อมาภาพยนตร์ ต้มยำกุ้ง ก็ได้ประสบความสำเร็จในระดับโลกสูง และได้รับการตอบรับจากทั่วโลกเช่นเดียวกับองค์บาก ทำให้เขาได้รับรางวัลจากภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้มากมาย

ต่อมาได้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทไอยราฟิล์ม บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์และได้เป็นผู้กำกับภาพยนตร์แนวแอ๊คชั่นหลายเรื่องรางวัล Kungfu Cinema Award, รางวัลทูตวัฒนธรรมด้านภาพยนตร์ครั้งที่ 1, ลง Guinness Book สาขาสอนและโชว์มวยไทยแก่ประชาชนมากที่สุดในโลก, รางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่15 รางวัลเกียรติยศแห่งปี 2548, รางวัลดาราหน้าใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดในโลก, รางวัล Best Action Actor รางวัลศิลปะการต่อสู้ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย, รางวัลใบโพธิ์ทองคำ, รางวัลเพนกวินผู้กล้า The First Penguin Award, รางวัลศิลปินมรดกอีสาน ประเภทศิลปะการแสดง สาขานักแสดง, รางวัลสตั๊นท์ชายยอดเยี่ยมประเภทแข่งขัน

 

Tauchakorn Yeeram or Ja Phanom (TONY JAA) (born February 5, 1976) in Phanom Dong Rak District. Surin (At that time, it was still part of Kap Choeng District) was a former athlete who began to enter the acting industry in 1992. His first major film starring was  Ong Bak. Which has received great admiration and interest from many parties involved in the martial arts and cinema industry in Thailand and around the world. It is the first film in his life that has been successful. Success in the world action film industry. Later, the movie “Tom Yum Kung” was highly successful in the world. Like Ong Bak, he received a worldwide acclaim earning him numerous awards for film and martial arts.

ปรมาจารย์ ขั้น ๑๖
 GRAND MASTER KHAN 16
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com